Copyright Tang Chi On CPA (Practising) www.johntangcpa.com. All Rights Reserved
核數 審計 報稅 核數報告 核數費用 公司核數 核數服務 Audit Auditing
香港九龍荔枝角永康街41號匯華工廈5樓503A室
Tel: (852) 3163 9238     Fax: (852) 3020 9848
Email: info@johntangcpa.com
鄧志安(執業)會計師 《香港執業會計師》
FCCA, CPA (Hong Kong)
TANG CHI ON CPA (PRACTISING)